Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Op alle reserveringen en diensten tussen Echobureau Hellevoetsluis, gevestigd te Evertsenplein 179 Hellevoetsluis en haar cli?nten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cli?nten worden geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op de website www.VerloskundigenpraktijkHellevoetsluis.nl/pretechos. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts dan bindend indien ze schriftelijk tussen Echobureau Hellevoetsluis en haar cli?nt zijn overeengekomen.

2. Afspraak maken

Een afspraak maken voor een echo kan online via de website of telefonisch. De cli?nt kan online een afspraak inplannen of telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken. De afspraak tot het maken van een echo geschiedt, evenals het laten uitvoeren van de betreffende echo, uit vrije wil en keuze van de individuele cli?nt. Echobureau Hellevoetsluis is gerechtigd om de gemaakte afspraak te verplaatsen wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld door ziekte van de echoscopiste, priv? omstandigheden of technisch gebrek aan apparatuur. De nieuw in te plannen afspraak dient binnen een termijn van 5 werkdagen na de geplande afspraak plaats te vinden. Wij willen u er met nadruk op attenderen dat u op tijd voor uw afspraak aanwezig dient te zijn. Het zou jammer als wij minder tijd voor uw echo hebben en u dus korter van de beelden van uw kindje kunt genieten.

3. Aansprakelijkheid

Een pretecho heeft als doel om mooie en leuke beelden van uw ongeboren kindje te laten zien en is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen, maar mocht de echoscopiste het vermoeden hebben een afwijkend echobeeld te zien, dan behoudt de echoscopiste zich het recht voor de zwangerschapsbegeleider en de cli?nte in te lichten. Wanneer de cli?nte dit niet op prijs stelt dan wordt dit door de cli?nte kenbaar gemaakt voor aanvang van de echo. Indien de cli?nt reeds van het bestaan van afwijkingen op de hoogte is of dat er vermoedens in die richting bestaan, dan zal de cli?nt dit melden bij het eerste contact, doch uiterlijk voor aanvang van de echo. Echobureau Hellevoetsluis en/of onze echoscopiste kan nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen die het ongeboren kind betreffen. Door akkoord te gaan met de aanvang van de pretecho is het cli?nte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na de echo mag worden uitgelegd als medische beoordeling.

4. Schadelijke effecten

Ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. Echobureau Hellevoetsluis is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de korte of langere termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.

5. Geslachtsbepaling

Vanaf 16 weken is het mogelijk om bij Echobureau Hellevoetsluis een geslachtsbepaling uit te laten voeren. De zwangerschapsduur wordt gerekend vanaf de uitgerekende datum zoals vastgesteld bij de termijnecho tussen de 10-12 weken en niet op basis van de laatste menstruatie. Wanneer men een afspraak gemaakt heeft voor een geslachtsbepaling vroeger in de zwangerschap geldt deze service uiteraard niet. Wanneer de ligging en/of de ontwikkeling van de baby de geslachtsbepaling niet betrouwbaar maakt, dan mag de cli?nte kosteloos terugkomen, mits zij aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan. Bij een geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Echobureau Hellevoetsluis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

6. Inspanningsverplichting

Onze pretecho?s worden met hoogwaardige apparatuur en met veel zorg en professionaliteit uitgevoerd door een ervaren echoscopiste. Ondanks bovenstaande is de kwaliteit van de beeldvorming onder meer afhankelijk van de ligging en beweeglijkheid van het kindje, de locatie van de placenta en de lichaamsbouw van de moeder en daarom kan er door Echobureau Hellevoetsluis geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal.

7. Betaling

Betaling geschiedt online of contant. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting heeft Echobureau Hellevoetsluis het recht om het verkregen beeldmateriaal in bezit te houden of om de echo niet uit te voeren.

8. Annuleren

Annulering door de cli?nte dient tenminste 24 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij een niet tijdige annulering, of het niet verschijnen op de afspraak is Echobureau Hellevoetsluis genoodzaakt om de kosten van de afgesproken echo volledig in rekening te brengen. Bij tijdige annulering zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

9. Vertrouwelijkheid

Echobureau Hellevoetsluis verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het maken van een echo ter kennis komt.

10. Auteursrecht Echobureau Hellevoetsluis heeft de bevoegdheid om gebruik te maken van het verkregen beeldmateriaal voor promotie doeleinden, tenzij de cli?nte nadrukkelijk verzoekt om dit niet te doen. Echobureau Hellevoetsluis zal het beeldmateriaal anoniem gebruiken.